Υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) σε συνεργασία με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) μπαταριών μολύβδου οξέως "Re-Battery AE", ενημερώνουν μέσω ειδικής έκδοσης εντύπου, αναφορικά με α) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή και τη διαδικασία ένταξης των επιχειρήσεων στα μητρώα ΕΜΠΑ (Εθνικό Μητρώο Παραγωγών) & ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων), β) τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο και γ) άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Η υποχρέωση εγγραφής στα δύο μητρώα αφορά ειδικότερα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αυτοκινήτου.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο.