ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή Δόκιμων Ασφαλιστικών Συμβούλων στο Επιμελητήριο Χίου συμφωνά με το Ν. 1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006: 

  • Αίτηση Εγγραφής
  • Αποδεικτικό σπουδών – ακριβές φωτοαντίγραφο. Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου ή ισοδύναμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπουργείο Παιδείας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο: «δεν έχω καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ΄ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών», ή σε αντίθετη περίπτωση: «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ……………».
  • Πιστοποιητικό ότι δεν έχετε υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (αναζητείται υπηρεσιακώς).
  • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (αναζητείται υπηρεσιακώς).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο: «δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, ή υπάλληλος ΟΤΑ, ή υπάλληλος ΝΠΔΔ, καθώς και υπάλληλος του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ασφαλιστικός υπάλληλος ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης».
  • Αστυνομική ταυτότητα