ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Πράκτορα στο Επιμελητήριο Χίου σύμφωνα με το Ν. 1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/ 2006: 

 • Αίτηση Εγγραφής
 • Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής – ακριβές αντίγραφο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχετε καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ΄ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών, ή σε αντίθετη περίπτωση: «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ……………».
 • Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχετε πτωχεύσει, ή ότι αν έχετε πτωχεύσει ότι έχετε αποκατασταθεί – αναζητείται υπηρεσιακώς.
 • Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχετε υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση – αναζητείται υπηρεσιακώς.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν είσθε δημόσιος υπάλληλος, ή υπάλληλος ΟΤΑ, ή υπάλληλος ΝΠΔΔ, καθώς και υπάλληλος του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ασφαλιστικός υπάλληλος ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης ή μεσίτης ασφαλίσεων και δεν οφείλετε σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος σας με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
 • Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχετε συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της ευρωπαϊκής κοινότητας και του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης σας για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ κατά έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ΄ ονόματι της οποίας ενεργείτε ή από την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές σας.
 • Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων που διενεργούνται από την τεχνική επιτροπή εκπαίδευσης και εξετάσεων διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή. 
 • Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι:
α) έχετε εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ήβ) ασκείτε τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ. α, εφόσον έχετε ειδική εκπαίδευση καθορισμένη με πράξη της τεχνικής επιτροπής τουλάχιστον ενός έτους, σε ασφαλιστικά θέματα, ήγ) έχετε εργασθεί επί δυο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχετε πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, ή δ) έχετε εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχετε μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα, ή

ε) έχετε διατελέσει επί δυο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

 • Έναρξη επιτηδεύματος της ΔΟΥ
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Μία (1) Φωτογραφία
 • Καταβολή δικαιωμάτων εγγραφής και συνδρομής
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων του Επιμελητηρίου Χίου συμφωνά με το Ν. 1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006: 
 • Αίτηση Ανανέωσης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο: «δεν έχω καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ΄ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών», ή σε αντίθετη περίπτωση: «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ……………». 
 • Πιστοποιητικό ότι δεν έχετε υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική  δικαστική συμπαράσταση (αναζητείται υπηρεσιακώς). 
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (αναζητείται υπηρεσιακώς).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν είσθε δημόσιος υπάλληλος, ή υπάλληλος ΟΤΑ, ή υπάλληλος ΝΠΔΔ, καθώς και υπάλληλος του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ασφαλιστικός υπάλληλος ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης ή μεσίτης ασφαλίσεων και δεν οφείλετε σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος σας με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
 • Πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης
 • Μία (1) Φωτογραφία πρόσφατη
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την διαγραφή ασφαλιστικών πρακτόρων στο Επιμελητήριο Χίου σύμφωνα  με  το  Ν. 1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006. Για την διαγραφή σας από το Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών υποβάλλετε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου: 
 • Αίτηση διαγραφής
 • Διακοπή από ΔΟΥ
 • Επιστροφή της άδειας αν είναι σε ισχύ.