ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων στο Επιμελητήριο Χίου σύμφωνα με το Ν.1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006: 

 • Αίτηση Εγγραφής
 • Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής – ακριβές αντίγραφο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχετε καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ΄ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών, ή σε αντίθετη περίπτωση: «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ……………».
 • Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχετε πτωχεύσει, ή ότι αν έχετε πτωχεύσει ότι έχετε αποκατασταθεί – αναζητείται υπηρεσιακώς.
 • Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχετε υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση – αναζητείται υπηρεσιακώς.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν είσθε δημόσιος υπάλληλος, ή υπάλληλος ΟΤΑ, ή υπάλληλος ΝΠΔΔ, καθώς και υπάλληλος του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ασφαλιστικός υπάλληλος ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχετε συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της ευρωπαϊκής κοινότητας και του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης σας για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ κατά έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ΄ ονόματι της οποίας ενεργείτε ή από την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές σας.
 • Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων που διενεργούνται από την τεχνική επιτροπή εκπαίδευσης και εξετάσεων διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή. 
 • Έναρξη επιτηδεύματος της ΔΟΥ
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Μία(1) Φωτογραφία
 • Καταβολή δικαιωμάτων εγγραφής και συνδρομής.
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση εγγραφής συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων στο Επιμελητήριο Χίου σύμφωνα με το Ν.1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006: 
 • Αίτηση Ανανέωσης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο: «δεν έχω καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ΄ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών», ή σε αντίθετη περίπτωση: «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ……………». 
 • Πιστοποιητικό ότι δεν έχετε υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική συμπαράσταση (αναζητείται υπηρεσιακώς). 
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (αναζητείται υπηρεσιακώς).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν είσθε δημόσιος υπάλληλος, ή υπάλληλος ΟΤΑ, ή υπάλληλος ΝΠΔΔ, καθώς και υπάλληλος του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ασφαλιστικός υπάλληλος ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης
 • Μία (1) Φωτογραφία πρόσφατη.