ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Συμβούλου στο Επιμελητήριο Χίου σύμφωνα με το Ν.1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006: 
 • Αίτηση Εγγραφής
 • Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής - ακριβές αντίγραφο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχετε καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ΄ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών ή σε αντίθετη περίπτωση: «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ………»
 • Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχετε πτωχεύσει, ή ότι αν έχετε πτωχεύσει ότι έχετε αποκατασταθεί (αναζητείται υπηρεσιακώς).
 • Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχετε υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική  δικαστική συμπαράσταση (αναζητείται υπηρεσιακώς).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  με την οποία βεβαιώνετε ότι δεν είστε δημόσιος υπάλληλος, ή υπάλληλος ΟΤΑ, ή  υπάλληλος ΝΠΔΔ, καθώς και υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομεα,  ασφαλιστικός υπάλληλος ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχετε συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της ευρωπαϊκής κοινότητας και του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης σας για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ κατά έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστικη ή άλλη επιχείρηση επ΄ονόματι της οποίας ενεργείτε ή από την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες σας.
 • Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων που διενεργούνται από την τεχνική επιτροπή εκπαίδευσης και εξετάσεων διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.
 • Έναρξη επιτηδεύματος της ΔΟΥ
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Μία (1) Φωτογραφία πρόσφατη
 • Καταβολή δικαιωμάτων εγγραφής και συνδρομής
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση εγγραφής ασφαλιστικών συμβούλων στο Επιμελητήριο Χίου σύμφωνα  με  το  Ν. 1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006. 
 • Αίτηση Ανανέωσης 
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο: «Δεν   έχω  καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστο τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ΄ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών» ή σε αντίθετη περίπτωση: «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……» 
 • Πιστοποιητικό οτι δεν έχετε υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική   δικαστική συμπαράσταση – αναζητείται υπηρεσιακός  
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (αναζητείται υπηρεσιακώς).
 • Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν.1599/86 η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο: «Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, ή υπάλληλος ΟΤΑ, ή  υπάλληλος ΝΠΔΔ, καθώς και υπάλληλος του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ασφαλιστικός υπάλληλος ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης».
 • Πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης  
 • Μία (1) Φωτογραφία πρόσφατη
 • Επιστροφή της παλιάς ταυτότητας Ασφαλιστικού Συμβούλου (όχι φωτοτυπία)
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την διαγραφή ασφαλιστικών συμβούλων στο Επιμελητήριο Χίου σύμφωνα  με  το  Ν. 1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006. Για την διαγραφή σας από το Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών υποβάλλετε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου: 
 • Αίτηση Διαγραφής 
 • Σχετική διακοπή της ΔΟΥ
 • Επιστροφή της ταυτότητας αν είναι σε ισχύ

Εκτυπώσιμη μορφή