ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Tο Eπιμελητήριο Xίου (Ν.Π.Δ.Δ) προήλθε από τη συγχώνευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χίου, που ιδρύθηκε το 1918 και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Χίου, που ιδρύθηκε το 1947.

Αποτελεί υποχρεωτική ένωση των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή του. Σήμερα στα μητρώα του είναι εγγεγραμμένες 3.790 επιχειρήσεις (εν ενεργεία) και η αριθμητική κατανομή τους στα τμήματα του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

- Τμήμα Εμπορίου   :                          1.320     επιχ.
- Τμήμα Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας :         1.157     επιχ.
- Τμήμα Επαγγελματιών  :                  1.099     επιχ.
- Τμήμα Τουρισμού  :                           214     επιχ.    
   ΣΥΝΟΛΟ                                       3.790