ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010- ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010

 

Προδημοσίευση Προγραμμάτων «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε την προδημοσίευση των προγραμμάτων «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010».

 

«Πράσινη Επιχείρηση 2010» 

 

 Γενικός σκοπός του προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010»  είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.

 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.

Επιλέξιμοι θεωρούνται όλοι οι τύποι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008.

Για το παρόν πρόγραμμα ωε υφιστάμενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

 

Επιλέξιμες Ενέργειες.

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες :

·        Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων·        Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων·        Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών ·        Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος·        Ενσωμάτωση προτύπων·        Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας·        Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Προϋπολογισμός Έργων

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 €  – 200.000 € ανά αίτηση. Με την ολοκλήρωση και σε κάθε περίπτωση το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος. 

Το ποσοστό επιδότησης είναι 45%. Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα 6μηνης παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου.  Υποβολή Προτάσεων

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ.

 

«Πράσινες Υποδομές 2010» 

  

Γενικός σκοπός του προγράμματος «Πράσινες Υποδομές 2010» είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση υφιστάμενες  και νεοσυσταθείς πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 800/2008.

Για το παρόν πρόγραμμα ωε υφιστάμενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

 Επιλέξιμες Ενέργειες

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες :

·        Συλλογή: H συγκέντρωση και ο διαχωρισμός αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές ή/και χημικές ιδιότητες ή/και ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους,

·        Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/ και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης

·        Μεταφόρτωση: Οι εργασίες μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς

·        Προσωρινή αποθήκευση: H τοποθέτηση αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών σε ορισμένο και κατάλληλο χώρο μέχρι να πραγματοποιηθεί η συλλογή τους

·        Επεξεργασία: Οι κάτωθι εργασίες μετά την παράδοση των αποβλήτων στη βιομηχανική μονάδα:

 

1.      Απορρύπανση

2.      Αποσυναρμολόγηση

3.      Τεμαχισμός

4.      Ανάκτηση ή αναγέννηση διαλυτών

5.      Ανακύκλωση ή ανάκτηση μετάλλων ή μεταλλικών ενώσεων

6.      Αναγέννηση οξέων ή βάσεων

7.       Αξιοποίηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση ρύπων

8.       Αξιοποίηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες

9.      Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων

10.   Διασπορά στο έδαφος χρήσιμη από γεωργική ή οικολογική άποψη συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίησης και άλλων μετατροπών βιολογικού χαρακτήρα

 Προϋπολογισμός Έργων

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 300.000 €  – 2.500.000 € ανά αίτηση. Με την ολοκλήρωση και σε κάθε περίπτωση το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος. 

Το ποσοστό επιδότησης είναι 45%.  Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε:

·        24 μήνες από την ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της επιχείρησης, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης για υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον το αίτημα για χορήγηση υποβληθεί πριν την τυπική ολοκλήρωση του έργου.

·        30 μήνες από την ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της επιχείρησης, με δυνατότητα 6μηνης  παράτασης για νέες επιχειρήσεις, εφόσον το αίτημα για χορήγηση υποβληθεί πριν την τυπική ολοκλήρωση του έργου.

 Υποβολή Προτάσεων

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ.