Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Διακήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

Η Περιφέρεια Β.Αιγαίου ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πυλη www.promitheus.gov.gr του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Β.Α. www.pvaigaiou.gov.gr, διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: