Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις έως 28 Αυγούστου (Τροπολογία)

Κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία αναφορικά με φορολογικές παρεμβάσεις. Στην Τροπολογία προβλέπεται ότι, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του ν.4172/2013 των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η Αυγούστου 2020.

Η σχετική διάταξη που συμπληρώνει το άρθρο 72 του ν.ν.4172/2013 (Α’ 167) έχει ως εξής:

«46. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η Αυγούστου 2020.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).»

Ολόκληρη την τροπολογία η οποία περιλαμβάνει και επιπλέον ρυθμίσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ