Δ.Ε.Υ.Α. Χίου: Περίληψη διακήρυξης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού εγκαταστάσεων ακαθάρτων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και την υπ’ αρ. 156/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 09/06-05-2020), για την ανάδειξη Αναδόχου με προϋπολογισμό 58.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου.

Κριτήριο ανάθεση είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι (12) μήνες από την υπογραφή της.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου, στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως, έναντι Αεροδρομίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού  στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου http://www.deyaxiou.gr/

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου στην οδό Λεωφόρος Ενώσεως έναντι Αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 28/05/2020 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: