ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5.5. ΤΟΝΝΩΝ

Ο Δήμος Χίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό  για την προμήθεια φορτηγού οχήματος 5.5. τόννων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την προσφορά τους στα γραφεία του Δήμου Χίου την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009 και από ώρα 10.00 έως 10.30 ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 22713-50008

 

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ