ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HANDICRAFTOUR


 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την 800/2012 Απόφασή της, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις εργασίες «Διαγνωστικές Μελέτες και Δημιουργία Δικτύου Επιχειρήσεων του έργου HANDICRAFTOUR» (Παραδοτέα 3.1.1, 3.3.1, 3.4.1, 4.1.1, 4.4.1, 5.2.1) του Έργου «Ανάδειξη της χειροτεχνίας ως ιδιαίτερου πολιτιστικού και οικονομικού πόρου μειονεκτουσών περιοχών της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας – Κύπρου στο πλαίσιο επιλεγμένων αγροτουριστικών διαδρομών – HANDICRAFTOUR» (Κ1_02_11) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013». Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Προϋπολογισμός:51.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αντικείμενο: Παραδοτέα του υπό δημοπράτηση έργου είναι:

3.1.1: Μελέτη καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου της οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και ειδών λαϊκής τέχνης στην Ελλάδα
3.3.1: Τεύχος έκθεσης καλών πρακτικών και προτάσεων εφαρμογής στις διασυνοριακές περιοχές
3.4.1: Διαγνωστική μελέτη δυνατοτήτων διακλαδικής σύνδεσης των χειροτεχνικών δραστηριοτήτων με λοιπές υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού, στη βάση επιλεγμένων αγροτουριστικών διαδρομών στη διασυνοριακή περιοχή
4.1.1: Πρακτικά από μία (1) συνάντηση διαβούλευσης για τη δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων πολιτισμού χειροτεχνίας και αγροτουρισμού – εκπόνηση υποδείγματος τοπικού συμφώνου ποιότητας και σχεδίου δράσης δικτύου
4.4.1: Δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων προώθησης τοπικών προϊόντων στην Ελλάδα
5.2.1: Αναφορά αποτελεσμάτων δύο θεματικών workshops (χειροτεχνία – τουρισμός) – δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη νέων ή κοινών προϊόντων – υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος

Διαδικασία: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2008
Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
Οικονομική Προσφορά: Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται συνολικά και θα περιλαμβάνει το σύνολο των παραπάνω εργασιών
Χρηματοδότηση: Από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 388/8, κωδικός: κωδικός: 2012ΕΠ38880000 με συγχρηματοδότηση 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών: Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι 19/03/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Πολυτεχνείου 1, 82100 Χίος). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πολυτεχνείου 1, 82100 Χίος) μέχρι την 19/03/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00.
Πληροφορίες και παραλαβή συμβατικών τευχών: Πληροφορίες και παραλαβή πλήρους τεύχους διακήρυξης όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από τις 10:00 πμ και έως 2:00 μμ με τα μέλη της ομάδας Έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, κ. Ελένη Κωστάλα, (Πολυτεχνείου 1, 82100 Χίος – Τηλέφωνο 22710 – 44216 Email: e.kostala@chios.pvaigaiou.gov.gr), κ. Μαρία Τσιλίμη (Πολυτεχνείου 1, 82100 Χίος – Τηλέφωνο 22710 41784, Email: m.tsilimi@chios.pvaigaiou.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr/, στην ενότητα «Διαγωνισμοί».

Τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λεπτομερώς στο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού, του οποίου οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ