ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – (ΕΛΑΝΕΤ),
με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα:

Με την υπ' Α.Π.: 6003/1548/Α2/19-11-2012 Υπουργική Απόφαση, η προθεσμία:
1. υποβολής των δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί ως επιλαχούσες στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρατείνεται έως και την 28η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17:00.

2. της ημερομηνίας δημιουργίας νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί ως επιλαχούσες στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρατείνεται έως και την 28η Δεκεμβρίου 2012. Επισημαίνεται ότι οι σχετικές παράγραφοι στον Οδηγό του Προγράμματος τροποποιούνται και επαναδιατυπώνονται ως εξής: «Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (12/10/2011) έως και την 28/12/2012 και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.»

Υπενθυμίζεται ότι τo Πρόγραμμα έχει ως σκοπό: α) την τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων και β) την υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.

Για τυχόν αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 4, 5ος ορ., 10671 Αθήνα, τηλ.: 210-3390821 ή 210-3620242 και πληκτρολόγηση "9" ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ή www.elanet.gr , στο ΕΒΕΑ, το ΕΒΕΠ, τα Επιμελητήρια Λέσβου, Σάμου και Χίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων).

Από την ΕΛΑΝΕΤ

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ