Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση, αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για τα δημοτικά κτίρια»

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας για την ενεργειακή επιθεώρηση, την αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για τα δημοτικά κτίρια, τα οποία αναφέρονται στην 109/2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136Α) να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης τάξης και των τριών κατηγοριών (α) κτιρίου, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού, που απαιτείται για το κάθε κτίριο, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4409/2016 ή όπως προβλέπεται με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 58) του ίδιου Νόμου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη Μελέτη. Η δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 432,41 € άνευ ΦΠΑ (505,92 € με 17% ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2022 και στον ΚΑ 00-6117.001 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2, στη Χίο, μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1) Την οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail)

2) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του/των νoμίμου/ων εκπροσώπου/ων της εταιρείας. (Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ & Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης)

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του δηλούντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους του αρθ. 73 παρ. 1 Ν.4412/16. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Δήμου Χίου, εφόσον προσκομιστεί έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

4) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5) Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες, από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/86 που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

6) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

7) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της 109/2022 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών ακινήτων Δήμου Χίου», τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Τα σχετικά αρχεία είναι αναρτημένα στη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου: www.chios.gov.gr/promithies 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: