Δήμος Χίου: Προκήρυξη για την Προμήθεια φρέσκου γάλακτος

Ο Δήμος Χίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023», προϋπολογισμού 234.397,29 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης.

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4412/2016, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 171296 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μ.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.926,71 €, δηλαδή σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης προ ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στο άρθρο 2.2.2 της σχετικής διακήρυξης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στα Άρθρα 2.4.3 και 2.4.4 της αναλυτικής διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Αποθήκης & Προμηθειών, Δημοκρατίας 2, στα τηλ. 22713 51713- 707.

Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις).

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: