ΔΈΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

Με την υπ' Α.Π. :1042/250/Α2/24/2/2012 Υπουργική Απόφαση , η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στη πράξη "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013, παρατείνεται έως την 2α Απριλίου 2012 και ώρα 24:00.

Ταυτοχρόνως με τα ανωτέρω εγένετο διόρθωση εσφαλμένων ή ασαφών
διατυπώσεων του Οδηγού του Προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια.

Για τυχόν αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 10, 1ος ορ., 10671 Αθήνα, τηλ.: 210-3617160,1,2 και πληκτρολόγηση "5" ΜΜΕ ή www.elanet.gr , στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, Αναπτυξιακούς Φορείς καθώς και τα Επιμελητήρια της περιφερείας όπου εδρεύουν, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ