Γ.Ν. Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο”: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων

Το Γ.Ν.Χίου «Σκυλίτσειο» προκηρύσσει διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων. 

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι στις 25-08-21 και ώρα 23:00 μ.μ και η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 31-08-21 και ώρα 10:00 π.μ

Περισσότερα στην επισυναπτόμενη Περίληψη Διακήρυξης.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: