αρχική σελίδα
Παρασκευή, 24 Μαϊου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ
15/04/2013
ΠΗΓΗ: ΕΛΑΝΕΤ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: 3158/31.1.2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ως προς τα σημεία (2), (3) και (7)
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

O Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΦΕΠΑΕ, τροποποιεί την με αριθμ. πρωτ. 3158/31.1.2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών για Δράσεις του ΕΣΠΑ.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
α) Υποχρεωτικά προσόντα
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.
2. Διετής τουλάχιστον Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:
- Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ
- Τουρισμός
- Περιβάλλον
- Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση
- Ποιότητα
- Υπηρεσίες - Εμπόριο
- Κατάρτιση (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών - ΕΜΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
Με ενασχόληση σε ένα ή - περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα:
 Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων
 Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Σχεδίων
 Δανειοδοτήσεις - Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων
 Υλοποίηση - Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Κοινοτικών Προγραμμάτων, κλπ
3. Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά

β) Επιθυμητά προσόντα:
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
 Τεκμηριωμένη Εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα αντικείμενα του ανωτέρω 2.2
 Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών
 Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.

Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση εγγραφής με τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr ).
Επισημαίνεται ότι:
Οι υποψήφιοι αξιολογητές, οι οποίοι έχουν ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους για εγγραφή στο διευρυμένο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ μέχρι και την 28/3/2013 ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης της πρόσκλησης και ικανοποιούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας με βάση την μέχρι σήμερα ισχύουσα προκήρυξη (Α.Π. 3158/31.1.2013) παραμένουν επιλέξιμοι για εγγραφή στο Μητρώο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και παράλληλα ο φυσικός φάκελος κατατίθεται αποκλειστικά στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 12η Απριλίου και ώρα 17:00.Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης {Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής}.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)